Gener 2020
Publicitat
EL PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I TRANSICIÓ A LA UNIVERSITAT (POTU)

EL PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I TRANSICIÓ A LA UNIVERSITAT (POTU)

Per CAMÍ DE LA UNIVERSITAT

Què és el POTU?

És el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat, que depèn d’una Comissió Mixta Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat de les Illes Balears, formada per persones d’ambdues institucions. Funcionalment depèn del Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitats de la UIB, i els seus tècnics són professors de secundària adscrits en comissió de serveis a la Direcció General d’Universitats. Un professor de la UIB exerceix les funcions de coordinador del programa. La durada del programa és indefinida (anual) i l'àmbit territoral d'actuació són les Illes Balears.Aquest programa es va iniciar l’any 2003, a partir d’un seguit d’iniciatives anteriors adreçades principalment a:

 • La millora de la comunicació i la col·laboració entre l’educació secundària i la Universitat.
 • La promoció dels estudis superiors entre l’alumnat d’educació secundària de les Illes Balears.
 • I la facilitació dels processos de transició entre els dos nivells educatius (educació secundària i Universitat).
 • Objectius inicials

  • Identificar serveis, programes i activitats relacionats amb l’orientació, la transició i l’acolliment a la Universitat.
  • Assenyalar les llacunes relatives a algun d’aquests aspectes, per tal d’identificar necessitats en relació amb la informació i l’orientació.
  • Assessorar adequadament els serveis, programes i iniciatives, etc., i col·laborar-hi, i donar-hi suport.
  • I completar-los amb la proposta d’accions noves fins ara no previstes.

  Objectius generals actuals

  • Identificar mancances i aspectes millorables en tots els temes relacionats amb la informació, la comunicació, l’orientació i la transició a la Universitat, especialment adreçades als centres d’educació secundària.
  • Dissenyar i realitzar programes i activitats relacionats amb la captació i l’acolliment d’alumnes a la Universitat, i amb la difusió dels estudis universitaris, del coneixement científic, social i cultural, i de la recerca de la UIB.
  • Promoure accions relacionades amb el suport a la informació i a l’orientació útils als estudiants de secundària i al seu professorat (orientadors, tutors, etc.), especialment els que poden facilitar el procés de transició a la Universitat.
  • Millorar la col·laboració secundària-UIB, i la comunicació entre els dos nivells educatius.
  • Valorar i complementar els programes i accions que la UIB desenvolupi o proposi en relació amb aquests objectius, i donar-hi suport.           

CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU AL QUAL S'ADREÇA

En l’actualitat els col·lectius diana serien:

 • Professorat de secundària
 • Professorat universitari
 • Orientadors de secundària
 • Estudiants de secundària obligatòria i de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Mares i pares d’alumnes de secundària
 • Mitjans de comunicació
 • Societat en general (especialment sectors de l’Administració relacionats amb temes de formació i orientació, associacions empresarials amb departaments de formació i orientació laboral, etcètera)

ÀREES D'ACTUACIÓ

En l’actualitat són principalment:

 • Col·laboració i comunicació secundària-UIB.
 • Informació, captació d’alumnes i orientació.

A aquestes àrees corresponen els següents objectius i camps o àmbits d’actuació principals:

Col·laboració i comunicació secundària-UIB

Objectius específics:

 • Garantir la relació i la comunicació entre el professorat de secundària i la UIB
 • Facilitar la coordinació entre els estudis no universitaris i universitaris

Activitats que corresponen, entre d’altres:

 • Informació a serveis d’orientació (seminari d’orientadors, jornades per a orientadors, informadors, professorat, etc.)
 • Web, bústia electrònica, etc.
 • Conferències, jornades, etcètera

Informació, captació d’alumnes i orientació

Objectius específics:

 • Facilitar la informació i l’orientació de l’alumnat de secundària
 • Difondre els estudis de la UIB
 • Divulgar la UIB i el seu paper com a institució de formació superior i de recerca de qualitat

Activitats que corresponen, entre d’altres:

 • Campus cientificotècnic d’estiu
 • Xerrades en centres de secundària, adreçades a alumnes i famílies
 • Jornades de portes obertes, adreçades a alumnes i famílies.
 • Actuacions adreçades a col·lectius específics: professionals, cicles formatius de grau superior
 • Aules taller demostratives a les distintes facultats i escoles universitàries (exemples: Demolab, Demotec, Arqueodrom)
 • Ciberespai per a estudiants de secundària, bústia de consultes, passeig virtual pel campus, POTUGame, etc.
 • Divulgació de la recerca de la UIB.

Aquestes àrees d’acció inicialment considerades es transformaren, a l’efecte d’operativitat, en àmbits d’agrupament de les activitats en els successius plans d’acció.

universitat
../ad-40/
Publicitat