Desembre 2022
ACTIVITATS AUTORITZABLES ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

ACTIVITATS AUTORITZABLES ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Per E.H./A.T./C.M.A.T.

A les Illes Balears actualment hi ha els espais naturals protegits següents:

 • Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

  - Parc natural de s'Albufera de Mallorca.

  - Parc natural de Mondragó.

  - Parc natural de s'Albufera des Grau.

  - Parc natural de sa Dragonera.

  - Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

  - Parc natural de la península de Llevant.

  - Paratge natural de la Serra de Tramuntana.

  - Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent.

  - Reserva natural de s'Albufereta.

  - Monument natural de les fonts Ufanes.

  - Monument natural del torrent de Pareis.  Segons la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), els usos dins un espai natural protegit es classifiquen en usos permesos, autoritzables o prohibits.


  Els usos i activitats permesos són tots aquells que són compatibles amb els objectius de protecció dels espais naturals protegits i que no alteren els seus valors naturals. En canvi, els usos i activitats prohibits són aquells que no són compatibles amb la protecció de l'espai natural protegit pels impactes que podrien generar-hi.


  En canvi, totes aquelles activitats que, amb determinats condicionants, poden resultar compatibles amb la protecció del medi natural, sense deteriorar-ne els seus valors es consideren activitats autoritzables. L'òrgan competent per raó de la matèria ha d'autoritzar aquestes activitats, el qual ha de sol·licitar informe a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits abans de resoldre (article 21 de la LECO).


  Els instruments de planejament mediambientals, és a dir, els Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i els Plans Rectors d'Ús i Gestió (PRUG), defineixen, entre d'altres temes, els usos i activitats que són permesos, autoritzables i prohibits a l'espai natural protegit que regulen.


  A continuació hi ha una relació d'algunes de les activitats més sol·licitades per part dels usuaris i visitants dels espais naturals protegits que necessiten autorització prèvia:


  *La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter publicitari, com també l'enregistrament de vídeos per part de TV.


  *Les activitats esportives i de lleure.


  *L'acampada.


  *El bivac i la pernoctació a l'aire lliure.


  *L'activitat de refugi de muntanya.


  *L'espeleologia.


  *El busseig esportiu dins l'àmbit marí dels espais naturals protegits.


  *La pesca en general.


  *La pesca recreativa submarina.


  *La navegació i l'ancoratge.


  *Les activitats de caràcter festiu multitudinari.


  *Les visites massives de turistes, agrupacions, escoles o grups d'esplai.


  *Les activitats d'educació ambiental per part de grups.


  *Els projectes d'investigació que comportin dur a terme treballs de camp.


  *La recol·lecció de mostres si formen part d'un estudi o investigació autoritzat.


  *La circulació de cavalls fora dels camins o itineraris adequats per a aquest efecte.


  *La circulació de qualsevol tipus de vehicle.


  *L'encesa de foc fora dels llocs habilitats per a aquest fi.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/