Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (11): S'ALBUFERETA

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (11): S'ALBUFERETA

Per E.H/A.T./Balears Natura (IBANAT)


RESERVA NATURAL DE S'ALBUFERETA

La zona humida litoral de s’Albufereta constitueix una de les joies de la badia de Pollença tant pel seu paisatge especial com pels valors ornitològics i botànics que conté.

La Reserva natural protegeix una superfície de 211 hectàrees i al seu voltant les 290 hectàrees de la seva perifèria de protecció tenen regulades algunes activitats i usos per evitarhi impactes indesitjats.

S’Albufereta fou declarada Reserva natural mitjançant el Decret 121/2001 (BOIB núm. 130, de 30 d’octubre de 2001) i quatre anys després va ser requalificada com a Reserva natural especial mitjançant la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). El Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufereta fou aprovat per Acord del Consell de Govern el 19 d’octubre de 2001 (BOIB núm. 130, de 30 d’octubre de 2001). Malgrat tot, d’ençà de l’any 1991 ja s’havia declarat Àrea natural d’especial interès a través de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN).

A més a més, s’Albufereta també forma part de la Xarxa Natura 2000, integrada per distints espais naturals europeus l’objectiu dels quals és contribuir a la conservació de les espècies i hàbitats naturals.


Descripció general: a s'Albufereta trobam una alta biodiversitat que li confereix un elevat interès natural. La seva aigua prové de la mar, dels torrents de la zona i dels ullals. Fora de la Reserva natural s'ha establert una zona anomenada "perifèria de protecció", necessària per garantir-ne la conservació.

Superfície: 211,43 hectàrees terrestres.

Situació: està situada al nord de Mallorca, a la badia de Pollença, dins els termes municipals d'Alcúdia i Pollença.

Com arribar-hi: cal anar direcció al Port de Pollença per la carretera Ma-2220 fins arribar a la platja de sa Marina. 

Equipaments:

Oficina de gestió: horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon 971 89 22 50.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

*Itinerari amb bicicleta.

*Itinerari per a vianants.


QUÈ VEURE: 

Com altres zones humides del Mediterrani, s’Albufereta és un enclavament d’importància vital per a les aus aquàtiques durant les migracions anuals. Així mateix, durant les rigoroses sequeres estivals pròpies del clima mediterrani les zones humides com s’Albufereta es converteixen en autèntics oasis per a moltes aus. La contemplació d’un grup de falcons de la reina (Falco eleonorae) caçant al capvespre o tenir la sort d’observar una àguila peixatera (Pandion haliaetus) són algunes de les grates recompenses per al visitant atent i silenciós. A s’Albufereta són abundants les comunitats vegetals pròpies de zones anegades i amb forta influència salina per la proximitat de la mar. Així, la vegetació dominant del paisatge de la Reserva són els prats de salicòrnies i tamarellars entre llacunes, torrents i canals. De fet, el bosc de tamarells que flanqueja el torrent del Rec és un dels més destacables de Mallorca. No menys destacables per la seva singularitat hidrogeològica són les fonts salobres de caudal variable dels Ulls del Rec dins el mateix llit del torrent. La presència de la planta endèmica Limonium alcudianum, que només creix en els salobrars de s’Albufereta i la veïna Albufera, així com l’única població de Balears d’una altra saladina, Limonium algarvense, juntament amb moltes altres espècies, atorguen a aquest lloc un destacat interès botànic.


QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

A l'àrea de protecció estricta:

*Passejar pels camins existents respectant la propietat privada.

*Gaudir de la primera línea de platja sense trepitjar la vegetació dunar sempre que no sigui en companyia d’animals domèstics.

*Observar i fotografiar la natura des dels camins i itineraris existents.

*Realitzar activitats científiques, culturals i educatives sempre que siguin compatibles amb la conservació (es determina amb un informe que fa la Reserva).

*La llaurada de les terres agrícoles que es mantenen amb aquesta activitat.

*En caràcter general la pesca només es pot practicar a les platges, conforme la normativa general de pesca marítima recreativa. No obstant, està permesa la pesca "de cucada" d'anguila dins les zones de propietat privada, des de l'1 octubre fins a Sant Antoni, i  només per les persones autoritzades per la propietat. La pesca d'anguila "amb morenell" només es permet a favor dels propietaris, sempre que la malla sigui com a mínim de 2 cm i no se superin els 2 kg/ha. En qualsevol cas, la pesca d’anguila requereix de la corresponent llicència de pesca fluvial.

A la perifèria de protecció:

*Passejar pels camins existents respectant la propietat privada.

*Observar i fotografiar la natura des dels camins i itineraris existents.

*L'ús agrícola o ramader de caràcter extensiu, però sempre que no modifiqui la topografia i que no s'hagin de fer marjades per corregir els pendents.

*La caça sense armes de foc en els terrenys lliures. Als vedats de caça està permesa amb armes de foc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

*Les activitats de lleure amb finalitats lucratives.

*Endinsar-se a la zona de reserva fora dels camins i itineraris existents.

Usos i activitats prohibides:

A l'àrea de protecció estricta:

*L'explotació de qualsevol espècie silvestre, llevat de la canya americana, la bova o d'altres espècies que tradicionalment dins la comarca s'han utilitzat per a usos artesanals.

*La introducció en els sistemes naturals d'espècies al•lòctones de fauna i flora.

*La caça.

*La llaurada per a noves activitats agrícoles.

*L'agricultura intensiva sota plàstic.

*L'abocament d'enderrocs o de qualsevol residu sòlid o líquid.


A la perifèria de protecció:

*L'ús de biocides que afecten a la vida aquàtica i a la biodiversitat.

*Les segregacions de finques amb finalitats edificatòries.

*Qualsevol nova captació d'aigües, llevat dels pous per a l'ús domèstic d'habitatges unifamiliars existents que no es poden connectar a la xarxa urbana.

*Les noves edificacions amb ús d’habitatge unifamiliar aïllat.

*L'abocament d'enderrocs o de qualsevol residu sòlid o líquid.

*La caça a menys de 100 metres dels límits de la Reserva (inclosos els torrents del Rec, el de can Xanet, i de can Roig).

A ambdues zones:

*Les segregacions de finques amb finalitats edificatòries.

*Qualsevol nova captació d'aigües, llevat dels pous per a l'ús domèstic d'habitatges unifamiliars que no es poden connectar a la xarxa urbana.

*L'abocament d'enderrocs, de restes de neteja de platges, o de qualsevol residu sòlid o líquid.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/