Octubre 2022
HÀBITATS DE LES ILLES BALEARS (3): PINARS MEDITERRANIS DE  PINS MESOGEANS ENDÈMICS

HÀBITATS DE LES ILLES BALEARS (3): PINARS MEDITERRANIS DE PINS MESOGEANS ENDÈMICS

Per E.H/A.T./CMAAP


PINARS MEDITERRANIS DE  PINS MESOGEANS ENDÈMICS
Dins el "Llistat d'hàbitats", els pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics les trobam classificats dins els tipus "Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies". Descripció


Masses forestals mediterrànies de pins termòfils. A les Gimnèsies, sovint es comporten com a formes de substitució d'estadis preclimátics de boscs de quercínees.
Molts dels pinars de les Balears corresponen a tipus d’hàbitats tractats en els apartats precedents, que inclouen un estrat arbòri més o manco continu de pins. Això i el fet de que l’interpretació exclusivament fitosociológica que varen rebre en el seu temps, va determinar que sovint es trobin enquadrats dins d’altres unitats de les recollides en la Directiva Hábitats.

En la situació actual no es consideren dins d’aquest hàbitat els pinar de repoblació ni els pinars de dunes.

Condicionaments ecològics


Les formacions de pi blanc són indiferents edàfiques i tenen un ventall de capacitat de colonització molt amplia i ràpida. Tot i aixó, estan limitats per sòls molt humits i les condicions d’aridesa extrema.

El pi ver no forma boscos extensos i la seva presència gaire bé sempre està aforida per l’home.

Pinus pinaster només apareix a Menorca, formant, com a màxim, petits rodals a indrets amb sòls sense carbonats.
Combinació específico-fisionòmica de referència

Espècies representatives


Pinus halepensis, Pinus pinaster subsp. pinaster, Pinus pinea.


Referències sintaxonòmiques

+ Pinars de Pinus halepensis
Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Pinus halepensis
Ampelodesmo-Arbutetum unedoni facies Pinus halepensis
Rhamno ludovici-salvatoris-Juniperetum turbinatae facies Pinus halepensis
Cneoro tricocci-Pistacietum lentiscus facies Pinus halepensis
Prasio majoris-Oleetum sylvestris facies Pinus halepensis
Junipero turbinatae-Pinetum halepensis Llorens, (Gil & Rivas-Martínez 2011)
+ Pinars de Pinus pinaster
+ Rodals amb Pinus pinea
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat