Desembre 2022
XERRADES DE PROFESSIONALS DEL MEDI AMBIENT (2021/2022) OFERIDES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

XERRADES DE PROFESSIONALS DEL MEDI AMBIENT (2021/2022) OFERIDES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Les conselleries de Medi Ambient i Territori, de Transició Energètica i Sectors Productius i el Consorci de Transports de Mallorca ofereixen una sèrie de xerrades.

Per E.H./A.T./C.M.T.
Les conselleries de Medi Ambient i Territori, de Transició Energètica i Sectors Productius i el Consorci de Transports de Mallorca ofereixen una sèrie de xerrades a l’aula a fi dedifondre les tasques que es duen a terme des de l’Administració en diferents camps del medi ambient, i per sensibilitzar sobre els problemes ambientals que pateixen les nostres Illes. Aquestes xerrades les imparteix el personal tècnic de les mateixes conselleries, que, per tant, pot oferir un punt de vista pràctic i professional.

Des d'aquesta secció anirem explicant i difonent els continguts d'aquestes xerrades amb l'objectiu de donar suport en la sensibilització i a l'educació ambiental dels joves de les Illes Balears.

ACTIVITAT: La feina dels agents de Medi Ambient

En aquesta xerrada es dóna a conèixer la feina dels agents de medi ambient (AMA) a les Illes Balears. Especialment, la feina de camp relacionada amb la protecció i conservació de la fauna i flora i dels espais naturals protegits; també de la seva funció com a agents de l’autoritat per denunciar atemptats al medi i de la participació en la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Objectius: coneixement de la funció dels agents de medi ambient i problemàtica ambiental general.

Nivell educatiu: tots Capacitat: un grup de classe.
Lloc: aula o camp.
Durada: una hora.
Observacions: es requereix un canó de projecció.

Per major garantia, convé sol·licitar l’activitat amb un mes d’antelació.

Contacte per a informació i reserves: Servei d’Agents de Medi Ambient:serveiamas@sgmap.caib.es

ACTIVITAT: Les espècies protegides a les Illes Balears. Els endemismes

En aquesta xerrada es presenten els conceptes d'endemisme i espècie protegida, i es descriuen les principals espècies protegides de les Illes Balears (els invertebrats, les plantes endèmiques, el ferreret, les tortugues de terra, la milana, el voltor negre, el virot petit, les ratapinyades de cova i els cetacis), com també les tasques per conservar-les. A petició dels interessats, es pot explicar a fons alguna espècie o algun grup concret d’espècies.

Objectius: reconèixer els principals endemismes i les espècies protegides de les Illes Balears i les accions per conservar-los.

Nivell educatiu: secundària, batxillerat i grups organitzats.Capacitat: un grup de classe.
Lloc: aula.
Durada: 50 minuts.
Observacions: de novembre a març, al matí. Es requereix un canó de projecció.

Contacte per a informació i reserves: A/e: igarneria@dgcapea.caib.es i mpcanet@dgcapea.caib.es

XERRADES SOBRE LA SANITAT FORESTAL

El Servei de Sanitat Forestal ofereix una sèrie de xerrades sobre la salut dels nostres boscos:“La sanitat forestal a les Illes Balears”; “Actuacions del’Administració davant de les plagues forestals a les IllesBalears”; “La processionària del pi (Thaumetopoeapityocampa)”; “El banyarriquer de l’alzina (Cerambyx cerdo)”; “L’eruga peluda (Lymantria dispar)”; “La xarxa de seguiment de danys en boscos de Balears”; “L’eruga barrinadora dels garballons (Paysandisia archon) a les Illes Balears”; “La proliferació d’escolítids en zones incendiades” Noves amenaces per als boscos de les Balears, la introducció d'espècies exòtiques i/o invasores”.

Objectius: donar a conèixer les principals plagues que afecten els nostres boscos i les actuacions que es duen a terme des del’Administració per combatre-les.

Nivell educatiu: a partir de 3r d'ESO.Capacitat: un grup de classe.
Lloc: centre educatiu
Durada: 50 minuts.
Observacions: d'octubre a juny.

Contacte per a informació i reserves:971 17 66 66 ext.67392 (Maria Jesús)A/e: sanitatforestal@caib.es

ACTIVITAT: L'estat del medi ambient a les Illes Balears

Conèixer l’estat del medi ambient del nostre territori ésnecessari per avançar cap a un desenvolupament sostenible i per minvar el nostre impacte sobre el medi ambient. En aquesta xerrada parlarem dels informes de l’estat del medi ambient, que recopilen periòdicament la informació ambiental sobre diverses matèries (aigües, aire, sòls, medi marí, medi terrestre, biodiversitat, residus, energia, etc.), per posar-la a l’abast de la població (Llei 27/2006 que regula el dret a la informació en aplicació del Conveni de Aarhus). La informació s’organitza segons l’esquema d’estat (la qualitat de l’entorn), pressió (les forces que alteren l’estat) i també de resposta (actuacions per minvar o eliminar la pressió).

Objectius: conscienciar els alumnes sobre la necessitat de conèixer la situació ambiental de les Illes i promoure la consciència ambiental.

Nivells educatius: batxillerat i grups d'adults.Capacitat: un grup de classe.
Lloc:  aula.
Durada: 50 minuts 
Observacions: de novembre a maig. Es requereix un canó de projecció.

Contacte per a informació i reserves:Servei de Qualitat AmbientalA/e: pia@dgqal.caib.es

ACTIVITAT: Contaminació atmosfèrica 

Diverses activitats com les indústries, el transport o la
producció d’energia, entre d’altres, poden emetre contaminants a l’atmosfera. Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut. En aquesta xerrada s’expliquen els conceptes bàsics en matèria de contaminació atmosfèrica i protecció de l’atmosfera i es dona a conèixer com es realitza el control de les activitatspotencialment contaminadores de l’atmosfera i l’avaluació icontrol de la qualitat de l’aire a les Illes Balears.

Objectius:


– Conèixer els conceptes bàsics en matèria de protecció de l’atmosfera: contaminants atmosfèrics, control de les activitatspotencialment contaminadores de l’atmosfera, emissions i qualitat de l’aire ambient.– Conèixer el que es fa a les Illes Balears en aquest camp

Nivell educatiu: batxillerat i cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup de classe.
Lloc: aula.
Durada: 50 minuts.

Contacte per a informació i reserves:
Paula M. Elías, José Carlos Cerro, Maria Rosende
A/e: atmosfera@energia.caib.es


ACTIVITAT: Canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels grans reptes que afrontam avui endia. Amb aquesta xerrada es pretén fer un repàs ràpid iinteractiu sobre conceptes claus del canvi climàtic, quines sónles seves causes i quins els seus efectes a les nostres illes.També vol crear un espai de reflexió sobre la necessitatd’adaptar-nos a les conseqüències que ja sabem que tindrà elcanvi climàtic, és a dir, com aconseguirem com a illes sermenys vulnerables al canvi climàtic i quines actuacions esrealitzen des de l’administració per a la mitigació i l’adaptació.

Objetius: Reforçar entre els joves el coneixement de conceptes bàsics en matèria de canvi climàtic, reflexionant sobre com podem aconseguir mitigar els seus efectes icom podem adaptar-nos a les seves conseqüències.

Nivell educatiu: batxillerat, cicles formatius i adultsCapacitat: un grup classe
Lloc: aulaDurada: 50 minuts.Observacions: es requereix canó de projecció i ordinador que permeti la projecció de presentacions. Activitatrealitzada durant el matí. 
Contacte per a informació i reserves: José Carlos Cerro, Jinámar TomásA/e: canviclimatic@energia.caib.esTel.: 971 17 77 06

ACTIVITAT: Sostenibilitat i benefici ambiental del transport públic

En aquesta xerrada s'expliquen els conceptes clau deltransport públic -oferta, demanda, capacitat, ocupació,consum...-, i com a partir de la interrelació d'aquestsconceptes es determina el nivell de sostenibilitat dels distints mitjans de transport.

Objectius: Conèixer les variables tècniques bàsiques del transport públic, i fomentar que l'alumne raoni per ell mateix sobre quin és el mitjà de transport més adequat per a cada situació.
Nivell educatiu: batxillerat, adults i grups organitzats.
Capacitat: un grup de classe.
Lloc: aula.
Durada: 50 minuts.
Observacions: es requereix un canó de projecció.

Contacte per a informació i reserves:Jordi Sansó FloritA/e: jsanso@consorcidetransports.comTel.: 971 91 31 91

ACTIVITAT: Fent Xarxa

En aquesta xerrada es fa una presentació Genially potenciant
l’aspecte audiovisual per damunt dels textos. Es faran
presentacions per acostar als estudiants la biodiversitat,
ecosistemes, canvi climàtic, gestió d’espais protegits, zones
humides, contaminació acústica, gestió de residus......

Objectius: Donar a conèixer la Xarxa Natura 2000 i informar l’alumnat dels valors naturals presents en els espais objecte de gestió, les principals necessitats de conservació i les bones pràctiques que s’han de dur a terme per propiciar un estat de
conservació favorable dels tipus d’hàbitats i espècies que alberguen.
Nivell educatiu: A partir de 5è de primària fins a batxillerat, cicles formatius i grups organitzats.
Capacitat: un grup classe
Lloc: aula
Durada: 50 minuts.
Observacions: es requereix un projector o pissarra digital. Preferiblement amb connexió a internet.

Contacte per a informació i reserves:
Alicia Florit
Tel.: 971 176666 (76695)medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat