Desembre 2022
La cultura genera 17.000 llocs de feina i és el 4,4% del PIB de les Illes Balears

La cultura genera 17.000 llocs de feina i és el 4,4% del PIB de les Illes Balears

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General de Cultura,  ha dut a terme un estudi pioner a l’administració autonòmica per mesurar el pes i la importància de l’activitat econòmica de la cultura a les Illes Balears, amb la finalitat de conèixer l’aportació de la cultura i les activitats vinculades al Producte Interior Brut i a la generació de llocs de feina en el conjunt de les Illes Balears. Aquest estudi, titulat “Aproximació a la determinació de l’impacte econòmic de la cultura a les Illes Balears” ha estat presentat per la consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu, i el director general de Cultura, Jaume Gomila.
 
Els principals resultats de l’estudi són que: 

 1. L’ocupació generada per les activitats econòmiques vinculades a l'àmbit cultura és de 13.000 llocs de feina generats directament per les activitats culturals, és a dir, un 2,7% dels llocs de feina de les Illes Balears. (Al conjunt de l’Estat, aquesta xifra és del 3%).
 
 1. Si es tenen en compte l’ocupació associada, (efectes indirectes), la cultura genera fins a 17.000 llocs de feina a temps complet.
 
 1. El nombre d’empreses dedicades a la cultura a les Illes Balears representen el 3,5% del total de les empreses. (Al conjunt de l’Estat, aquesta xifra és també del 3,5%).
 
 1. La majoria d’aquestes empreses o bé no tenen assalariats (60%) o en tenen pocs. De fet, gairebé un 94% de les empreses dedicades a activitats culturals no disposa d’empleats o en tenen 5 o menys. Per tant, la preponderància de les microempreses al sector cultural balear és molt majoritària.
 
 1. En conjunt, la cultura genera una producció d’uns 1.700 milions d’euros a les Illes Balears:  aquests resultats representen un 4,4% del PIB a l’any 2014. (Al conjunt de l’Estat, aquesta xifra és del 3,4%).

 
Una vegada analitzats aquests resultats, les conclusions són que:

 • La cultura és un dels motors de creixement econòmic de les Illes Balears. A vegades, s’ha subestimat el pes de la cultura i la seva importància en el conjunt de la societat.
 
 • La importància de la cultura en termes d’ocupació va més enllà de l’impacte quantitatiu sobre l’ocupació: el sector cultural és clau en el sentit que contribueix a l’ocupació dels joves. És un fet que les indústries culturals i creatives ocupen a Europa més joves d’entre 15 i 29 anys que cap altre sector econòmic.
 • En el cultural hi abunda l’emprenedoria donant lloc a la innovació empresarial. Per tant, estem parlant d’un sector clau de cara al creixement intel·ligent, inclusiu i sostenible de les Balears.
 
 • De l’estudi es desprèn que una part molt important de la demanda de cultura la realitzen els turistes que viatgen a les Illes amb la cultura com a motivació principal dels seus viatges.
 
 • Al mateix temps, l’anterior punt ens demostra la importància de la cultura i a la seva potencialitat a l’hora de diversificar l’oferta turística de les Balears.

 
En definitiva, l’estudi  “Aproximació a la determinació de l’impacte econòmic de la cultura a les Illes Balears”, reforça la necessitat d’unes polítiques públiques que recolzin les diverses formes de creativitat de la cultura. Només d’aquesta manera la cultura pot anar situant-se com un factor cada vegada més determinant i amb un pes econòmic i social més rellevant a les Balears.
 
 
Nota metodològica: 
 
 
La metodologia utilitzada per a realitzar aquest càlcul és similar a les que realitza el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d’Espanya, per estimar el pes econòmic de la cultura a tot l’Estat, a través de l’estudi “Compte Satèl·lit de la Cultura 2012”, que no genera dades específiques per a Comunitats Autònomes. 
 
Llista d'activitats com aquelles més vinculades amb la cultura (aquesta selecció és la que apareix a l’Anuari d'Estadístiques Culturals, publicació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport):

 • Arts gràfiques i serveis que s’hi relacionen (CNAE: 181)
 • Reproducció de suports enregistrats (CNAE: 182)
 • Fabricació de productes electrònics de consum (CNAE: 264)
 • Fabricació de suports magnètics i òptics (CNAE: 268)
 • Fabricació d'instruments musicals (CNAE: 322)
 • Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats (CNAE: 4743)
 • Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats (CNAE: 4761)
 • Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats (CNAE: 4762)
 • Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats (CNAE: 4763)
 • Edició de llibres, periòdics i altres activitats editorials (CNAE: 581)
 • Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió (CNAE: 591)
 • Activitats d'enregistrament de so i edició musical (CNAE: 592)
 • Activitats de radiodifusió (CNAE: 601)
 • Activitats de programació i emissió de televisió (CNAE: 602)
 • Activitats d'agències de notícies (CNAE: 6391)
 • Activitats de disseny especialitzat (CNAE: 741)
 • Activitats de fotografia (CNAE: 742)
 • Activitats de traducció i d’interpretació (CNAE: 743)
 • Lloguer de cintes de vídeo i discos (CNAE: 7722)
 • Educació cultural (CNAE: 8552)
 • Activitats de creació, artístiques i d’espectacles (CNAE: 900)
 • Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (CNAE: 910)

Per altra banda, pel que fa a l’ocupació, el llistat activitats econòmiques directament vinculades a la cultura que s’han tengut en compte són: (codi segons la CNAE 2009):

 • 181 Arts gràfiques i serveis que s’hi relacionen
 • 182 Reproducció de suports enregistrats
 • 264 Fabricació de productes electrònics de consum
 • 268 Fabricació de suports magnètics i òptics
 • 322 Fabricació d'instruments musicals
 • 581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats editorials
 • 591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
 • 592 Activitats d'enregistrament de so i edició musical
 • 601 Activitats de radiodifusió
 • 602 Activitats de programació i emissió de televisió
 • 741 Activitats de disseny especialitzat
 • 742 Activitats de fotografia
 • 743 Activitats de traducció i d’interpretació
 • 900 Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
 • 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
 • Qualsevol altra activitat econòmica si es tracta d'una ocupació cultural

Mentre que les ocupacions vinculades indirectament a la cultura són: (codi segons la CNO 2011):

 • 245 Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs
 • 291 Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars
 • 292 Escriptors, periodistes i lingüistes
 • 293 Artistes creatius i interpretatius
 • 373 Tècnics i professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries
 • 383 Tècnics de l’enregistrament audiovisual, radiodifusió i telecomunicacions
 • 421 Empleats de biblioteques i arxius
 • 762 Oficials i operaris de les arts gràfiques
 • Qualsevol altra ocupació si es tracta d'una activitat econòmica cultural.
Publicitat
../ad-20/