Gener 2022

Ets jove i vols crear una associació?

A continuació t'oferim algunes explicacions i consells

Per CUIDA'T/E.H./A.TURMEDA


COMENÇAREM AMB ALGUNES EXPLICACIONS...

Què és una associació?

Segons l'article 5.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d'interès general o particular, i es doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l'associació.Així mateix, d'acord amb l'article 1.2 de la Llei orgànica 1/2002, el dret d'associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei, dins l'àmbit d'aplicació de la qual s'inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic.

Qui pot constituir una associació?

L'article 3 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació disposa que poden constituir associacions, i formar-ne part, les persones físiques i les persones jurídiques, siguin públiques o privades, d'acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques necessiten tenir la capacitat d'obrar i no estar subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.b) Els menors no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, sense perjudici del règim que preveu per a les associacions infantils, juvenils o d'alumnes l'article 7.2 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.c) Els membres de les Forces Armades o dels instituts armats de naturalesa militar s'han d'atenir al que disposin les reials ordenances per a les Forces Armades i la resta de les seves normes específiques per a l'exercici del dret d'associació.d) Els jutges, magistrats i fiscals s'han d'atenir al que disposin les seves normes específiques per a l'exercici del dret d'associació referent a associacions professionals.e) Les persones jurídiques de naturalesa associativa requereixen l'acord exprés del seu òrgan competent, i les de naturalesa institucional, l'acord del seu òrgan rector.f) Les associacions poden constituir federacions, confederacions o unions, amb el compliment previ dels requisits exigits per constituir associacions, amb acord exprés dels seus òrgans competents.g) Les persones juridicopúbliques són titulars del dret d'associació en els termes de l'article 2.6 d'aquesta Llei, llevat que les seves normes constitutives i reguladores estableixin el contrari; en tot cas, l'exercici del dret s'ha d'atenir al tenor d'aquestes normes.Es poden inscriure en el Registre d'Associacions de les Illes Balears les associacions que desenvolupin principalment les seves funcions en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 


Altres preguntes

 • Quan adquireix personalitat jurídica una associació? Amb la inscripció o en el mateix acte de la constitució?

  L'article 5.2 de la LO 1/2002 disposa que l'acord de constitució, que inclou l'aprovació dels estatuts, s'ha de formalitzar mitjançant una acta fundacional, en un document públic o privat. Amb l'atorgament de l'acta l'associació adquireix la seva personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar, sense perjudici de la necessitat de la seva inscripció als efectes de l'article 10, segons el qual les associacions regulades a la Llei 1/2002, s'han d'inscriure al corresponent Registre, als sols efectes de publicitat.

  - Quines denominacions pot rebre una associació?

  Si bé el concepte tècnic és el d'associació, les entitats jurídiques que es constitueixen a l'empara del dret d'associació poden ser conegudes popularment amb denominacions molt diverses com ara: col·lectiu, plataforma, ONG, agrupació, associació, grup, coral, amics de, confraria, centre cultural, club d'esplai, club, penya, orquestra, etc. El règim jurídic de la denominació de les associacions s'estableix a l'article 8 de la LO 1/2002 i a la Disposició Addicional cinquena del Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d'associacions.

  - Quines associacions es poden inscriure en el Registre d'Associacions de les Illes Balears?

  S'hi poden inscriure totes les associacions sotmeses al règim general que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (vegeu l'article 1 de la LO).

  - Hi ha altres registres o censos d'associacions?

  Les associacions de règim general l'àmbit territorial d'actuació de les quals sigui superior al territori de les Illes Balears s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior.


  ASSOCIACIONS JUVENILS

  Les associacions juvenils regulen les seves activitats d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, amb els seus Estatuts i amb el Reial decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripció registral d'Associacions Juvenils .

  Poden formar part de les associacions juvenils totes les persones amb una edat compresa entre els catorze anys complerts i els trenta sense complir.

  Han de presentar la mateixa documentació que la resta d'associacions, tenint en compte la peculiaritat dels seus estatuts

  Documentació a presentar:

  - dos exemplars originals de l'acta fundacional signats per tots els fundadors

  - dos exemplars originals dels estatuts signats pels fundadors a tots els fulls

  - el pagament de la taxa

  - les fotocòpies de DNI o NIE en vigor dels membres fundadors- original i còpia de la Sol·licitud
cuidat-problemes-dels-joves
../ad-37/
Publicitat